Cele Statutowe

Cele Fundacji:

 1. Krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie.
 2. Prowadzenia działalności oświatowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
 3. Wspierania rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego.
 4. Wspierania działalności instytucji kultury i szkół artystycznych.
 5. Promocji utalentowanych instrumentalistów, wokalistów, zespołów muzycznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Upowszechnianie idei wychowania muzycznego realizowanego
  we współdziałaniu z rodzicami uczniów.
 2. Prowadzenie szkół i placówek szkolnictwa artystycznego
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
 3. Pomoc finansową dla szkół i placówek szkolnictwa artystycznego działających na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
 4. Niedochodowe organizowanie i współorganizowanie koncertów, festiwali muzycznych, dla ogółu społeczeństwa.
 5. Niedochodowe organizowanie i współorganizowanie recitali, widowisk słowno-muzycznych, dla ogółu społeczeństwa.
 6. Niedochodowe organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych w zakresie muzyki: warsztatów muzycznych, lekcji mistrzowskich, otwartych prób, konkursów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz młodych muzyków.
 7. Udzielanie finansowej pomocy szkołom muzycznym w zakresie zakupów instrumentów i akcesoriów muzycznych, konserwacji
  i napraw instrumentów.
 8. Współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi
  i organizacjami międzynarodowymi w zakresie wymienionym
  w celach działania Fundacji.
 9. Udzielanie stypendiów artystycznych dla uzdolnionej muzycznie młodzieży; zapomóg i innych form pomocy.